Aktualności

Internetowe Konto Pacjenta

Ministerstwo Zdrowia wraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło w maju 2018 r. usługę dla obywateli – Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

IKP jest internetową aplikacją dostępną pod linkiem  https://pacient.qov.pl/, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach. Aplikacja jest w trakcie rozwoju, ale już teraz dzięki niej można odebrać i zrealizować e-receptę, a następnie między innymi weryfikować historię zrealizowanych recept mając tym samym dostęp np. do dawkowania jakie zalecił lekarz czy do wykazu zakupionych w ostatnim czasie leków.

Logując się do IKP mamy również dostęp do historii swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Funduszy Zdrowia, a w przypadku rodziców również do analogicznych danych dla swoich dzieci. Za pomocą tej aplikacji można wypełnić ankietę zdrowego stylu życia i dowiedzieć się o możliwości skorzystania z wybranych programów profilaktyki zdrowotnej.
To tylko część funkcjonalności, a praktycznie z każdym kwartałem jest ich coraz więcej. Wkrótce w IKP będzie można sprawdzić m.in. swoje deklaracje lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Internetowe Konto Pacjenta  to internetowa aplikacja, dzięki której w  łatwy, szybki i  bezpieczny sposób odnajdziesz informacje o  swoich danych medycznych. Dzięki IKP w  jednym miejscu znajdziesz:

  • informacje o receptach i  skierowaniach wystawionych dla Twoich bliskich,
  • informacje o wysokości kwot podlegających refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych oraz udzielonych Ci świadczeń w  ramach NFZ.

Internetowe Konto Pacjenta  daje Ci szereg nowych możliwości:

  • otrzymanie recept niezbędnych do kontynuacji swojego leczenia bez konieczności wizyty u lekarza,
  • otrzymanie recept od pielęgniarki lub położnej zarówno po osobistym badaniu jak i  po  konsultacji telemedycznej, na odległość.
  • upoważnienie innej osoby do dostępu do Twoich danych medycznych lub informacji o  stanie Twojego zdrowia.

… a już wkrótce w łatwy sposób sprawdzisz i  pobierzesz swoją pełną dokumentację medyczną

Jak uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta w  3  prostych krokach?

  1. Załóż Profil Zaufany – jeżeli jeszcze go nie posiadasz
  2. Zaloguj się do  Internetowego Konta Pacjenta  za pomocą  Profilu Zaufanego
  3. Masz już dostęp do wszystkich funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta

Pamiętaj, że logowanie do IKP poprzez Profil Zaufany, gwarantuje  pełne bezpieczeństwo Twoich danych.

Co oznacza termin „e-zdrowie”?

E-zdrowie to wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych w  celu wspomagania działań w  dziedzinie ochrony zdrowia. Aktualnie w  Polsce funkcjonuje wiele systemów e-zdrowia, które oferują niepełny i  wyrywkowy dostęp do ważnych dla pacjenta informacji.

Celem wdrażanych rozwiązań w  ramach e-zdrowia jest przede wszystkim ułatwienie pacjentom dostępu do historii i  przebiegu ich leczenia, uproszczenie procesu uzyskiwania informacji oraz ograniczenie biurokracji z tym związanej.  Dzięki Internetowemu Kontu Pacjenta, rozproszone dotychczas dane medyczne, będą dostępne w  jednym miejscu.

Data Opublikowania: 24/04/2019

Czytaj więcej

Targi Rolne AGROTECHNIKA 2019

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zaprasza na organizowane przez nasz ośrodek XXVII Targi Rolne AGROTECHNIKA 2019 w terminie 27 i 28 kwietnia 2019 roku.

Data Opublikowania: 24/04/2019

Czytaj więcej

Informacja dla rolników zajmujących się produkcją pierwotną

 

 

 

 

 

 

 

Bedlno, dn. 23.04.2019 r.

RiOŚ.8031.1.2019 


 

Rolnicy z terenu gminy Bedlno

 

 

W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Kutnie znak PPIS/HŻ/BA/079/886/2019 z dnia 12 kwietnia 2019r. w załączeniu przedkładam informację dla plantatorów i punktów skupu owoców i warzyw oraz wymagania dla podmiotów zajmujących się produkcją pierwotną w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności na wszystkich etapach tej produkcji.

Przypominam, że rolnicy zajmujący się produkcją pierwotną, którzy nie zarejestrowali się dotychczas w Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Kutnie, powinni złożyć właściwy wniosek w przedmiotowym Inspektoracie. Zgodnie z art. 61 i  art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r. poz.1541 ze zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną (obejmującą produkty pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia przez ludzi, nie na pasze i jako materiał siewny)  obowiązane są  złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli  organów Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej. W związku z powyższym do złożenia wniosku zobowiązani są rolnicy produkujący np. burak cukrowy, zboża przeznaczone na mąkę lub inne produkty spożywcze, rzepak przeznaczony na olej jadalny, warzywa, owoce.

Wzór wniosku znajduje się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających Urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej – załącznik nr 2 (Dz. U. z dnia  15 czerwca 2007 r. Nr 106, poz. 730). Do  wniosku dołącza się: kopię dokumentu nadania NIP -u oraz kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych z ARiMR. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kutnie, ul. Kościuszki 14 99-300 Kutno.

Zgodnie z art. 103 i 104 cytowanej ustawy, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlega karze pieniężnej, którą wymierza w drodze decyzji właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

 

 

Data Opublikowania: 24/04/2019

Czytaj więcej

Informacja dla plantatorów i punktów skupu owoców i warzyw

W związku ze zbliżającym się sezonem zbioru owoców i warzyw, Główny Inspektor Sanitarny przypomina:

Podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W trakcie uprawy, zbioru, magazynowania i transportu owoce i warzywa narażone są na pojawiające się zagrożenia, które musi brać pod uwagę i im zapobiegać każdy, kto produkuje, skupuje lub przetwarza te produkty. Szczególnie niebezpieczne są zagrożenia mikrobiologiczne (takie jak patogenne bakterie i wirusy), gdyż owoce i warzywa często spożywane są na surowo, bez obróbki cieplnej odpowiedniej do wyeliminowania zagrożenia. Spożycie produktów zakażonych patogennymi mikroorganizmami może prowadzić do zatruć pokarmowych, a także poważnych komplikacji zdrowotnych. Główne źródła patogennych mikroorganizmów w owocach i warzywach to stosowane w trakcie uprawy: zanieczyszczona woda, gleba, nawozy, ścieki, a także ludzie, którzy pracując w styczności z owocami i warzywami, jednocześnie są nosicielami patogenów. Podstawowe zasady zapobiegania zakażeniom mikrobiologicznym owoców i warzyw obejmują:

– ścisłe przestrzeganie zasad higieny wśród osób zajmujących się pozyskiwaniem i przetwarzaniem owoców i warzyw;

– zapewnienie wszystkim pracownikom produkcji i przetwórstwa owoców i warzyw dostępu do toalet stałych lub przenośnych odpowiednio zaprojektowanych w celu zapewnienia higienicznego usuwania odpadów i zanieczyszczeń, gwarantujących brak możliwości przeciekań do wód gruntowych w pobliżu plantacji;

– stosowanie do uprawy, w tym nawadniania i rozcieńczania środków ochrony roślin (pestycydów) oraz nawozów wyłącznie wody wolnej od patogennych mikroorganizmów (nie może być zanieczyszczona fekaliami lub wymiotami). Należy zwrócić uwagę na źródło pochodzenia wody oraz sposoby i warunki jej dostarczania;

– egzekwowanie obowiązku mycia rąk przed przystąpieniem do pracy, zawsze po skorzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach, gdy mogło dojść do zanieczyszczenia rąk;

– zalecane jest stosowanie czystych rękawiczek jednorazowych oraz odzieży ochronnej ograniczających do minimum bezpośredni kontakt człowieka z produktem;

– bezwzględne przestrzeganie zakazu pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel, żółtaczka;

– zapewnienie czystości i odpowiedniej jakości stosowanych pojemników, naczyń do zbioru;

– opracowanie procedury dotyczącej mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni;

– przeprowadzanie systematycznych szkoleń dla pracowników w zakresie higieniczno-sanitarnym;

Ponadto, należy pamiętać, że każdy pomiot działający na rynku spożywczym musi potrafić zidentyfikować odbiorcę swoich produktów, a także dostawcę, od którego otrzymał środek spożywczy. Istotne jest zachowanie dokumentów, na podstawie których identyfikacja dostawców i odbiorców będzie możliwa. Informacje dotyczące dostawców i odbiorców muszą zostać przekazane na żądanie właściwych władz.

Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03–729 Warszawa

Data Opublikowania: 24/04/2019

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 19/04/2019

Czytaj więcej

Starosta Kutnowski, informuje właścicieli nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej: gm. Bedlno w obrębach: Dębowa Góra, Głuchów, Wewiórz, Źeronice.

Kutno, dnia  15.04.2019 rok

właściciele nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej: gm. Bedlno w obrębach: Dębowa Góra, Głuchów, Wewiórz, Źeronice.

OGŁOSZENIE

Starosta Kutnowski, informuje o przystąpieniu do prac geodezyjnych związanych z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków polegającą na aktualizacji ewidencji gruntów oraz na założeniu ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencyjnej: gm. Bedlno w obrębach: Dębowa Góra, Głuchów, Wewiórz, Źeronice.

Wykonawcą tych prac jest :

Konsorcjum firm:

GeoTech Michał Śliwiński - lider Konsorcjum ul. Kard. St. Wyszyńskiego 5/2, 41-300 Dąbrowa Górnicza oraz „INPROGEO” sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum ul. Ozorkowska 9, 99 - 100 Łęczyca.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjno-kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.2017.2101 ze zmianami), właściciele lub inne osoby władające nieruchomościami są obowiązani umożliwić upoważnionym geodetom wykonanie niezbędnych w tym zakresie prac geodezyjnych. W szczególności należy udostępnić w/w wykonawcą informacje i dokumenty niezbędne do założenia ewidencji budynków i lokali.
 

 

Data Opublikowania: 18/04/2019

Czytaj więcej

Przedsiębiorco, zadbaj o rozwój swojej firmy, czyli jak pozyskać środki na szkolenia

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. "Przedsiębiorco, zadbaj o rozwój swojej firmy, czyli jak pozyskać środki na szkolenia".

 
Najbliższe spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu:
 
* 8 maja 2019 r. w godz. 10:00 - 12:00 (rejestracja od godz. 9:45), sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30 A,
 
W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem "Weź udział", do 30 kwietnia 2019r. lub kontakt telefoniczny z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łowiczu.
 
 
rzedsiebiorco-zadbaj-o-rozwoj-swojej-firmy-czyli-jak-pozyskac-srodki-na-szko
lenia>
zedsiebiorco-zadbaj-o-rozwoj-swojej-firmy-czyli-jak-pozyskac-srodki-na-szkol
enia
Program spotkania
 
* Rejestracja uczestników.
* Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie możliwości
dofinansowania m.in. szkoleń - prezentacja ofert poszczególnych instytucji
działających w ramach systemu bonów rozwojowych.
* Przepis na rozwój (HRP Group Sp. z o.o.).
* Bon - apetyt na rozwój (Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.).
* Pracownik Twój skarb (Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o.).
* Łódzka Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji (Krajowe Centrum
Pracy Sp. z o.o.).
* Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
* Konsultacje indywidualne.
 
W spotkaniu informacyjnym będzie uczestniczył przedstawiciel jednej z instytucji udzielającej wsparcia - Operator bonów rozwojowych.
 
 
 
W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do ponownego kontaktu.
 
Pozdrawiam,
 
Katarzyna Włodarczyk
 
Inspektor ds. informacji o Funduszach Europejskich
 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej
Wydział Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź
 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel. 46 837 52 67, 46 837 72 29
<http://www.rpo.lodzkie.pl/> www.rpo.lodzkie.pl,
<http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/> www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 
<mailto:LPILowicz@lodzkie.pl> LPILowicz@lodzkie.pl
 
Godziny otwarcia:
poniedziałek w godz. 8:00-18:00
wtorek - piątek w godz. 8:00-16:00
 
Klauzula informacyjna RODO:   <https://bip.lodzkie.pl/dane-osobowe>
 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 
 
 
 
 
Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy
Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających,
Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą
stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie
stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają
za błędną interpretację udzielonych informacji ani za następstwa czynności
podjętych na ich podstawie.
 
Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi
funkcjonowania Sieci - poprzez wysłanie maila na adres
<mailto:monitoringpunktow@mr.gov.pl> monitoringpunktow@mr.gov.pl.
 
 

 

Data Opublikowania: 18/04/2019

Czytaj więcej

Jak co roku ARiMR ostrzega - Nie wypalaj traw! Grożą za to kary i cofnięcie dopłat!

 

Nadeszła wiosna, temperatury są coraz wyższe. Na łąkach widać wyschnięte, martwe trawy, które w wielu miejscach mogą być celowo podpalane. Niektórzy uważają, że jest to najprostszy sposób na pozbycie się takich śmieci, a nawet dopatrują się w takim działaniu zabiegów użyźniających glebę. Nic bardziej mylnego! Jest to bezsensowny, niebezpieczny i bardzo szkodliwy proceder, a za wzniecanie pożarów przewidziane są dotkliwe kary, również finansowe.

Jak co roku ARiMR przestrzega ile złego ten proceder przynosi i apeluje o zaprzestanie wiosennego wypalania suchych traw.

 

Data Opublikowania: 18/04/2019

Czytaj więcej

Zaproszenie na szkolenie dla hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu kutnowskiego w dn. 15.04.2019 r.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie zaprasza na szkolenie skierowanego do hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu kutnowskiego, szkolenie odbędzie się w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kutnie w dniu 15.04.2019 r. w sali konferencyjnej o godzinie 10.00.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno;
www.piw.kutno.pl
tel.: 24  337-17-00, fax: 24  337-17-01
email:
kutno.piw@wetgiw.gov.pl

 

 

Data Opublikowania: 12/04/2019

Czytaj więcej

Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie projektu zmian do Statutów Sołectw Gminy Bedlno

    Bedlno, dnia  08.04.2019 r.

 

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW GMINY BEDLNO
DO KONSULTACJI, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST PROJEKT ZMIAN DO UCHWAŁ RADY GMINY BEDLNO Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2018R:  

NR XXIV/219/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA ANNETÓW,

NR XXIV/220/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA ANTONIEW,

NR XXIV/221/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA BEDLNO PARCEL,

NR XXIV/222/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA BEDLNO WIEŚ,

NR XXIV/223/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA DĘBOWA GÓRA,

NR XXIV/224/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA ERNESTYNÓW,

  NR XXIV/225/20-18 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA FLORIANÓW,

NR XXIV/226/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA GARBÓW,

NR XXIV/227/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA GŁUCHÓW

NR XXIV/228/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA GOSŁAWICE

NR XXIV/229/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA GROSZKI

NR XXIV/230/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA JANÓW

NR XXIV/231/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA JAROSZÓWKA

NR XXIV/232/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA JÓZEFÓW

NR XXIV/233/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA KAMILEW

NR XXIV/234/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA KAZIMIEREK

NR XXIV/235/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA KONSTANTYNÓW

NR XXIV/236/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA KRĘCIESZKI

NR XXIV/237/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA MATUSZEW

NR XXIV/238/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA ORŁÓW KOLONIA

NR XXIV/239/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA ORŁÓW PARCEL

NR XXIV/240/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA PNIEWO

NR XXIV/241/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA POTOK

NR XXIV/242/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA PLECKA DĄBROWA

NR XXIV/243/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA STANISŁAWICE

NR XXIV/244/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA STRADZEW

NR XXIV/245/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA SZEWCE NADOLNE

NR XXIV/246/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA SZEWCE OWSIANE

NR XXIV/247/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA SZEWCE WALENTYNA

NR XXIV/248/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA WALISZEW

NR XXIV/ 249/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTYWA WEWIÓRZ

NR XXIV/250/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA WOJSZYCE KOLONIA

NR XXIV/251/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA WOJSZYCE PARCEL

NR XXIV/252/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA WOLA KAŁKOWA

NR XXIV/253/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA WYRÓW

NR XXIV/254/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA ZAŁUISIN

NR XXIV/255/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA ZLESZYN

NR XXIV/256/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA ZOSINÓW

NR XXIV/257/2018 W SPRAWIE UCHWALENIA STGATUTU SOŁECTWA ŻERONICE

 

  Projekt zmian do Statutów Sołectw Gminy Bedlno udostępniony będzie do publicznego wglądu w okresie konsultacji w :

1) Urzędzie Gminy Bedlno – samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi rady w siedzibie Urzędu, pokój nr 14;

2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno – zakładka „ Jednostki pomocnicze”, „Projekt zmian do Statutów Sołectw Gminy Bedlno”. Wszelkie opinie i wnioski prosimy kierować pisemnie do Urzędu Gminy Bedlno za pomocą formularza konsultacyjnego, który można złożyć osobiście – w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno, Sekretariat, pokój nr 14, droga pocztową na adres Urząd Gminy Bedlno, 99-300 Bedlno, Bedlno 24, bądź drogą   elektroniczną – poprzez przesłanie skanu podpisanego formularza wraz z ewentualnymi uwagami na adres e-mail ug@bedlno.pl. W okresie od 16.04.2019 roku do 30.04.2019 roku.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 33/ 2019 WÓJTA GMINY BEDLNO z dnia 05.04.2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z Mieszkańcami Gminy Bedlno w sprawie projektu zmian do Statutów Sołectw Gminy Bedlno

 

Załączniki:

1. Formularz konsultacyjny do zgłaszania opinii i wniosków.

2. Projekt uchwały w sprawie zmian do Statutu Sołectw.

 

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski

Data Opublikowania: 10/04/2019

Czytaj więcej

Budżet Obywatelski "ŁÓDZKIE NA PLUS"

Szanowni Państwo 

 

w tym roku obchodzić będziemy 100-lecie istnienia województwa łódzkiego. Będzie to także rok, w którym odbędzie się trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”.

Na trzecią edycję planuje się przeznaczyć, aż 8 milionów złotych, dzięki którym uda się zrealizować kolejne Państwa pomysły, przyczyniając się tym samym do rozwoju całego województwa.

Mam nadzieję, że i ta edycja będzie się cieszyć Państwa dużym zainteresowaniem. Dotychczasowe zaangażowanie mieszkańców województwa łódzkiego, zarówno w proces zgłaszania zadań, jak i głosowania, dowodzi, że dobro naszego regionu jest bliskie sercu każdego z nas, a inicjatywę tę warto kontynuować.

Ważne jest, aby w trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego „ ŁÓDZKIE NA PLUS” wzięło udział jak najwięcej mieszkańców regionu, dlatego zapraszam do kontaktu z pracownikami Urzędu (lista kontaktowa).   Szczegółowe informacje   znajdziecie Państwo na stronie bo.lodzkie.pl.

                      Wspólnie zadbajmy o rozwój naszego województwa i o budowę naszej regionalnej społeczności.

 

 

Z poważaniem,

Sylwia Białas

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Cyfryzacji

Wydział Społeczeństwa Informacyjnego

Klauzula informacyjna RODO: https://bip.lodzkie.pl/dane-osobowe

 

al. Piłsudskiego8 / 90-051 Łódź

tel. 42  291 98 80/ fax 42  663 37 13
sylwia.bialas@lodzkie.pl

www.si.lodzkie.pl

Data Opublikowania: 10/04/2019

Czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 27 - powiat kutnowski

Ważność:

od godz. 00:00 dnia 10.04.2019 do godz. 08:00 dnia 11.04.2019


Przebieg:

Prognozuje się w nocy i nad ranem 9/10.04 i 10/11.04 lokalne spadki temperatury do -3°C, a przy gruncie do około -5°C. Prognozowana temperatura maksymalna w dniu 10.04 od 7°C do 10°C.

Data Opublikowania: 09/04/2019

Czytaj więcej

Bony, Horacji, Jerzego