Aktualności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KLĘSKI SUSZY

 

Bedlno, 22.06.2018r.


 

Z uwagi na występującą suszę na terenie gminy Bedlno zawiadamiam o wszczęciu w dn. 22.06.2018r. procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych.

 

Zgodnie z raportami sporządzanymi przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zagrożenie suszą na terenie gminy Bedlno dotyczy:

  1. na glebach bardzo lekkich (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty) następujących upraw: zboża ozime, zboża jare, warzywa, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

  2. na glebach lekkich (piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocy pylasty) następujących upraw: zboża jare, zboża ozime, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

 

W związku z powyższym informuję rolników poszkodowanych w wyniku suszy o możliwości składania do Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) wniosków o oszacowanie strat poniesionych w uprawach w terminie do dn. 13 lipca 2018r.


 

Wzór wniosku wraz z niezbędnymi oświadczeniami dostępne są na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, oraz w Urzędzie Gminy w pok. nr 28.


 

 

Data Opublikowania: 22/06/2018

Czytaj więcej

UWAGA ZAKAZ KĄPIELI

 

Na terenie gminy Bedlno nie funkcjonuje żadne kąpielisko ani miejsce  okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli  w rozumieniu ustawy    Prawo wodne.

 

                      W związku z powyższym    na terenie gminy Bedlno obowiązuje zakaz kąpieli we wszystkich  zbiornikach wodnych, kanałach, rzekach.

 

                      Uwaga: Zakaz kąpieli obowiązuje w miejscach do tego niewyznaczonych.

 

Data Opublikowania: 20/06/2018

Czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w VII edycji Konkursu "EKOBELFRY"

Zapraszamy do udziału w VII edycji Konkursu "EKOBELFRY" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska w celu uhonorowania zrealizowanych działań i rozpowszechnienia dobrych przykładów w tym zakresie w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018.

Do Konkursu mogą przystąpić publiczne i niepubliczne: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół oraz szkoły specjalne i ośrodki szkolno - wychowawcze z terenu woj. łódzkiego.

Konkurs jest ogłaszany w następujących kategoriach:

  • Ekobelfer - nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele nauk przyrodniczych;
  • Ekoszkoła - przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół, szkoły specjalne i ośrodki szkolno - wychowawcze.
Terminarz VII edycji Konkursu "EKOBELFRY":
  • przyjmowanie kart zgłoszeniowych - do 1 października 2018 r.
  • rozstrzygnięcie Konkursu i wybór laureatów - do 23 listopada 2018 r.
  • uroczystość podsumowania konkursu - do 31 grudnia 2018 r.

Pula środków przeznaczona na nagrody w Konkursie wynosi do 77 500,00 zł.

Więcej infomacji na temat Konkursu udziela Zespół ds. Promocji:

Do pobrania:

Data Opublikowania: 20/06/2018

Czytaj więcej

Twoja nowa szansa -projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Stowarzyszanie PROREW (lider) i FEUER Sp. z o.o. (partner)

 

zapraszamy do udziału  projekcie

Twoja nowa szansa”

 

 

współfinansowanego  przez Unię Europejską  w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

 

Działania w ramach niniejszego projektu skierowane są do osób, które:

– są w wieku: 18-29 l.
– zamieszkują na terenie województwa łódzkiego

– posiadają status osoby biernej zawodowo, nieuczącej się i nieszkolącej lub bezrobotnej, w tym także długotrwale bezrobotnej
– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności

 

W ramach projektu realizowane będą m.in. następujące zadania:
– indywidualne spotkania z Doradcą Zawodowym;
– indywidualne spotkania z Coachami;.
– wysokiej jakości szkolenia zawodowe zakończone egzaminem i certyfikatem;
– 4 miesięczne płatne staże zawodowe umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego;
– stypendia szkoleniowe;
– indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy;

 

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!!!

Rekrutacja już trwa, zapraszamy.Chcesz wiedzieć więcej,

zajrzyj na stronę www.stowarzyszenieprorew.pl

lub zadzwoń 577  999  321.

 

 

Data Opublikowania: 05/06/2018

Czytaj więcej

Danuty, Jana, Janiny