Aktualności

Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Bedlno 28 grudnia 2018 roku (tj. piątek) godz. 09:30

Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Bedlno 28 grudnia 2018 roku (tj. piątek) godz. 09:30

 

 

 

 

 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym proponowanym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) dokonywania zmian w budżecie gminy Bedlno w zakresie  wydatków budżetowych w 2018 roku oraz zmiany uchwały Nr XIX/180/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok

b) dokonywania zmian w budżecie gminy Bedlno w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku,

c) zmiany Uchwały Nr XIX/181/2017 Rady Gminy Bedlno  z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2018-2021,

d) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty,

f) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów  żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

g) ustanowienia wieloletniego programu  osłonowego gminy Bedlno w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

h) uchwalenia  Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bedlno na lata 2019-2021.

4. Zapytania radnych.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Ratajczyk

 

 

 

 

« Powrót

Gerwazego, Protazego, Sylwii