Aktualności

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2018 roku

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2018 roku

Informujemy, że w związku z Umową nr 89/OZ/D/2018 zawartą w dn. 25 lipca 2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Bedlno, zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2018 roku” dofinansowano w formie dotacji ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Łodzi w kwocie  39407,00 zł, nie więcej niż 90% wartości kosztu całego zadania.

Całkowity koszt zadania: 43786,96 zł.

 

W wyniku realizowanego zadania usunięto i unieszkodliwiono 137,977 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbesto-cementowych.

 

Strona internetowa instytucji dotującej zadanie:

 

http://www.zainwestujwekologie.pl

 

« Powrót

Aleksego, Bogdana, Martyny