Aktualności

Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy Bedlno - 28 grudnia 2017 roku ( tj. czwartek ) godz. 10:00

 Zaproszenie na  XIX Sesję Rady Gminy Bedlno  -  28 grudnia 2017 roku ( tj. czwartek ) godz. 10:00

Zaproszenie na  XIX Sesję Rady Gminy Bedlno

dzień 28 grudnia 2017 roku ( tj. czwartek ) godz. 10:00

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Odczytanie Uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi: - Nr III/268/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Bedlno na 2018 rok, - Nr III/269/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Bedlno w 2018 roku, - Nr III/270/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bedlno na lata 2018-2021.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2018 rok,

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2018-2021,

c) dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2017 roku oraz zmiany Uchwały Nr XIII/116/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2017 rok, 

d)  zmiany Uchwały Nr XIII/117/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2017-2020,

e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej położonej w Bedlnie,

f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w Wojszycach,

g) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

h) rozpatrzenia skargi z dnia 04 grudnia 2017 roku na działalność Wójta Gminy Bedlno,

i) przyjęcia części zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych,

j) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,

k) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bedlno na 2018 rok,

l) zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Mateuszew,

ł) przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Bedlno na 2018 rok,

m) przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Bedlno na 2018 rok,

n) wprowadzenia aneksu Nr 3 do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno, uchwalonego Uchwałą Nr XXII/148/2009 z dnia 06.IV.2009 r.,

o) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5.

5. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

6. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Bedlno.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy – art. 25 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy.

 

 

                                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                      Marian      Dysierowicz

« Powrót

Michaliny, Michała, Piotra