Aktualności

Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy Bedlno 30 października 2017 roku ( tj. poniedziałek ) godz. 10:00

Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy Bedlno 30 października 2017 roku  ( tj.  poniedziałek )   godz.  10:00

 

Sesja    odbędzie    się    w    sali    konferencyjnej    Urzędu    Gminy    w    Bedlnie  z następującym  proponowanym  porządkiem obrad:

1.      Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przedstawienie stanu zaawansowania prowadzonych inwestycji.

4.     Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bedlno za  I półrocze 2017 roku.

5.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a) dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków  budżetowych      w 2017 roku oraz zmiany uchwały Nr XIII/116/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2017 rok,

b)  zmiany Uchwały Nr XIII/117/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2017-2020,

c) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego,

d) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gminnych,

e) poboru od osób fizycznych podatku rolnego,  podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso.

f) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Bedlno, 

g)  przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

h) uchylenia  Uchwały Nr XV/139/2017 Rady Gminy Bedlno w sprawie zmiany Uchwały  Nr XVIII/159/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie:

1) określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin,

2) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli pedagogów, logopedów i psychologów szkolnych, 

3) szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

i) zmiany Uchwały Nr XVIII/159/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie:

1) określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin,

2) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli pedagogów, logopedów i psychologów szkolnych,

3) szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych,   

j) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Żeronicach w ośmioletnią szkołę podstawową,

k) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych w ośmioletnią szkołę podstawową,

l) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie w ośmioletnią szkołę podstawową, 

ł) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie   w ośmioletnią szkołę podstawową.

6. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Bedlno.

7. Interpelacje i zapytania radnych.       

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad.


 

                                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                        Marian Dysierowicz

« Powrót

Bogusława, Gracjana, Laury