Aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE DOFINANSOWANIA USUWANIA AZBESTU

Informuję, że Gmina Bedlno planuje złożyć w 2018 roku wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Bedlno.

 

W związku z powyższym właściciele/użytkownicy nieruchomości, na których:

·                zalega azbest składowany luzem,

  lub

·                planowana jest wymiana pokrycia dachowego

mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Bedlnie o udzielenie dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie od dnia 16 października 2017r. do dnia 29 grudnia 2017r.

 

Do korzystania z dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest uprawnione są podmioty (osoby fizyczne wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi), posiadające nieruchomości na terenie gminy Bedlno, będące: właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, użytkownikami lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości bądź posiadaczami samoistnymi nieruchomości.

 

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy w Bedlnie dn. 10 października 2014r. „Regulaminem dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno” dofinansowanie dla mieszkańców wyniesie 100% kosztów demontażu, przygotowania do transportu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, przy udziale pozyskanych przez Gminę środków zewnętrznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Procedura realizacji zadania:

1.      Planujący usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości występuje z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy Bedlno. Formularze wniosków dostępne będą w Urzędzie Gminy w Bedlnie (pok. nr 28) i na stronie internetowej pod adresem www.ugbedlno.bip.org.pl i www.bedlno.pl. W przypadku nieruchomości, do których prawa przysługują więcej niż jednej osobie, konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa udzielonego wnioskodawcy przez te osoby.

2.      Wnioskodawca zostanie poinformowany o przyjęciu pozytywnie zweryfikowanego wniosku do realizacji.

3.      Po zakwalifikowaniu wniosku Wójt Gminy Bedlno zleci Wykonawcy wykonanie usługi demontażu, usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest (Wykonawca wybrany zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, posiadający wymagane przepisami prawa zezwolenia).

4.      Termin odbioru wyrobów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel Wykonawcy z właścicielem nieruchomości, z zachowaniem granicznych terminów określonych przez Gminę Bedlno.

5.      Po zakończeniu prac na danej nieruchomości, zostanie sporządzony protokół odbioru wykonania zadania. Odbiór wyrobów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na legalne składowisko odpadów niebezpiecznych, potwierdzone zostanie kartą przekazania odpadu.

6.      Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

 

Dofinansowaniem nie będą objęte prace związane z montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji, a także koszty związane z zakupem tych materiałów i wykonaniem dokumentacji technicznej. Powyższe koszty pokrywa w całości wnioskodawca (właściciel, użytkownik, posiadacz nieruchomości).

Finansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu, usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz samoistny nieruchomości we własnym zakresie zlecił podmiotowi ich demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie.

 

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bedlnie pok. 28, tel. 24 2821761.

 

 

 

Data Opublikowania: 11/10/2017

Czytaj więcej

Głosowanie - w ramach budżetu obywatelskiego: „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych – Bedlno przy DW 583”

 

 

 

 

Bedlno, dnia 27 września 2017r.

URZĄD GMINY BEDLNO

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bedlno,

 

Pragnę poinformować Państwa, iż Samorząd Województwa Łódzkiego zakwalifikował do realizacji w 2018 roku, w ramach budżetu obywatelskiego, zadanie pod nazwą: „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych – Bedlno przy DW 583” (KOD ZADANIA - 185).

Zadanie to polegać ma na wykonaniu chodnika z kostki brukowej przy markecie DINO w miejscowości Bedlno po lewej i prawej stronie
w kierunku drogi krajowej nr 92 wraz z przejściem dla pieszych.

 

Jednak realizacja tej inwestycji uzależniona będzie od liczby głosów oddanych na to zadanie w głosowaniu mieszkańców Województwa.

 

Gorąco zachęcam więc wszystkich Państwa do oddawania głosów! Powodzenie realizacji tej inwestycji jest w rękach nas wszystkich i będzie służyć nam wszystkim – Mieszkańcom Gminy Bedlno!

Głosowanie odbywa się w dniach od 1 października 2017r.
do dnia 31 października 2017r. w następujący sposób:

  • Elektronicznie do dnia 31 października 2017r. poprzez stronę internetową  (aktywny link dostępny jest na stronie internetowej www.bo.lodzkie.pl )  

LUB

  • Osobiście do dnia 22 października 2017r poprzez wrzucenie karty do  głosowania do  urny w wyznaczonym punkcie, tj. Starostwo Powiatowe w Kutnie,
    ul. T. Kościuszki 16, górny hol budynku. W punkcie tym będą dostępne również karty do  głosowania.

UWAGA ! Karty do głosowania są dostępne również w Urzędzie Gminy Bedlno, Sekretariat, I piętro, pokój nr 14 lub u Sołtysa.

Zachęcam więc, aby składać wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania w Urzędzie Gminy lub u Sołtysa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2017r.

LUB

·                Korespondencyjnie do dnia 22 października 2017r. – wysyłając wypełnianą kartę do  głosowania na  adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al.  Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź z  dopiskiem „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”.

UWAGA!

Za  datę oddania głosu uważa się datę wpływu karty do  głosowania do  Urzędu Marszałkowskiego.

WAŻNE:

Głosować można tylko raz i oddać jeden głos!

 

W załączeniu przedstawiam Państwu ulotkę zachęcającą do głosowania, informację o sposobie głosowania oraz wzór karty do głosowania.

 

GORĄCO ZAPRASZAM I ZACHĘCAM
DO GŁOSOWANIA!

 

 

Z poważaniem,

 

WÓJT GMINY BEDLNO

/-/ mgr inż. Krzysztof Kołach

 

Data Opublikowania: 03/10/2017

Czytaj więcej

Środki na realizaję małych projeków sołeckich

Kolejny sukces!!! Zarząd Województwa Łódzkiego na początku roku ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Gmina Bedlno złożyła trzy wnioski o przyznanie pomocy.

Gmina Bedlno otrzymała dwie dotacje celowe, każda w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie projektów sołeckich.

Pierwsza dotacja celowa obejmuje remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowa Góra, gdzie wartość całkowita zadania wynosi 8.000,00 zł. Druga dotacja obejmuje    utworzenie strefy rozrywki poprzez zakup urządzeń do aktywności fizycznej w celu rozszerzenia oferty sportowo-kulturalnej we wsi Wojszyce, gdzie wartość całkowita zadania wynosi 6.090,00 zł.

 

Wysokość udzielonej dotacji przypadku Dębowej Góry wynosi 62,50% całkowitych kosztów projektu, a w przypadku Wojszyc wynosi 82,10% całkowitych kosztów projektu.

 

Do 10 września zostały zakończone prace  przy projekcie w Wojszycach pn.: „Strefa rozrywki – zakup urządzeń do aktywności fizycznej w celu rozszerzenia oferty sportowo-kulturalnej we wsi Wojszyce”. Działania, które zostały zrealizowane w ramach projektu to wybór i zakup urządzeń tj.: orbitrek, rowerek i biegacz. Wyznaczono także miejsce lokalizacji „strefy rozrywki”. Mieszkańcy wsi Wojszyce jako wkład własny w projekt wykonali następujące prace: wyrównali i utwardzili teren używając do tego własny sprzęt rolniczy, zamontowali zakupiony sprzęt, wykonali zadaszenie nad terenem i zasadzili drzewa iglaste, ustawili ławę i stół piknikowy.

 

Ogólnodostępna baza sportowa będzie sprzyjać aktywności ruchowo – rekreacyjnej  ludności wiejskiej. Z urządzeń mogą korzystać mieszkańcy Gminy Bedlno oraz podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach, który sąsiaduje z kompleksem.   Mieszkańcy w ramach promocji organizują  zawody sportowe na terenie Strefy Rozrywki.

 

Data Opublikowania: 02/10/2017

Czytaj więcej

78 ROCZNICA BITWY NAD BZURĄ

 

 

 

 

 

Program:

• godz. 12.00  Msza Św. w Kościele Parafialnym w Orłowie z udziałem orkiestry dętej

godz. 13.00  uroczystości pod obeliskiem z udziałem orkiestry dętej:

  - wystąpienia zaproszonych gości

  - złożenie kwiatów   

  - program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Żeronicach

  - zakończenie uroczystości                                             

 

Data Opublikowania: 22/09/2017

Czytaj więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE - 25 wresień 2017

W ramach lokalnych akcji profilaktycznych samorządy mają możliwość organizacji badań dla swoich mieszkańców. Jednym z obecnie funkcjonujących jest   Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Badania w ramach tego programu są bezpłatne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat .

Wójt Gminy Bedlno informuje, że w dniu 25 wrześniu 2017 roku takie badanie zostanie  przeprowadzone na terenie Gminy Bedlno przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie przez firmę LUXMED. Rejestracja na badania odbywać się będzie drogą telefoniczną na niżej podany telefon .

 

Data Opublikowania: 22/09/2017

Czytaj więcej

Antonii, Ignacego, Wiktora