Aktualności

Data Opublikowania: 24/07/2015

Czytaj więcej

INFORMACJA DLA POSZKODOWANYCH W HURAGANIE

Bedlno, dnia 21.07.2015r.

 

INFORMACJA DLA POSZKODOWANYCH
W HURAGANIE W DNIU 19 LIPCA 2015r.

 

 

 

W dniu 19.07.2015 roku przez teren Gminy Bedlno przeszedł silny wiatr (huragan).

Wójt Gminy Bedlno Krzysztof Kołach do akcji ratowniczej natychmiast uruchomił wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Bedlno.

Poszkodowanym mieszkańcom  została udzielona pomoc. Z magazynu Obrony Cywilnej  wydane zostały plandeki oraz sznurek celem zabezpieczenia uszkodzonych pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych.

 

 

Największe straty odnotowano w miejscowościach:

 

Wewiórz, Wolska Kolonia , Wojszyce, Bedlno, Janów, Stanisławice.

 

Zniszczenia:

- częściowo pozrywane dachy na budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych

- powyrywane okna

- poprzewracane słupy energetyczne, pozrywane linie energetyczne

- powyrywane z korzeniami drzewa

- poukręcane i połamane gałęzie drzew

- gospodarstwa zostały pozbawione prądu

 

W wyniku akcji ratowniczej przeprowadzonej przez wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej terenu Gminy Bedlno oraz PSP Kutno zostały odblokowane wszystkie drogi (zarówno gminne jak i powiatowe), pościągane drzewa i gałęzie oraz zabezpieczone uszkodzone pokrycia dachowe budynków.

 

Natychmiast po uzyskaniu informacji od Wojewody Łódzkiego dotyczącej udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, Wójt Gminy Bedlno Krzysztof Kołach Zarządzeniem z dnia 20 lipca 2015r. powołał komisję do szacowania strat. Zgodnie z zasadami Ministra Administracji i Cyfryzacji dotyczącymi udzielania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, pomoc może zostać przeznaczona dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty wyłącznie w gospodarstwach domowych – budynkach mieszkalnych oraz w podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych.   Natomiast pomoc dla poszkodowanych dotycząca   zniszczeń budynków gospodarczych może zostać udzielona wyłącznie w formie kredytów klęskowych. W najbliższych dniach powołana komisja oszacuje straty na budynkach mieszkalnych, sporządzi niezbędną dokumentację, która kolejno zostanie przekazana Wojewodzie Łódzkiemu celem weryfikacji i udzielenia ewentualnej dotacji. Wnioski o pomoc (kredyt klęskowy) na zniszczenia w budynkach gospodarczych można składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie, pokój nr 28, piętro I.
Te wnioski również podlegać będą weryfikacji, komisja oszacuje straty, a o pomoc w formie kredytu klęskowego będzie można ubiegać się w banku.

 

Data Opublikowania: 21/07/2015

Czytaj więcej

INFORMACJA

  Bedlno, 20.07.2015r.

 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bedlno

   

INFORMACJA

W dniu 19 lipca 2015 roku około godziny 18:30 przez Gminę Bedlno  przeszedł silny wiatr (huragan).

Natychmiast zadysponowano wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gm. Bedlno udzielając pomocy  poszkodowanym mieszkańcom. Z magazynu Obrony Cywilnej zostały wydane plandeki oraz sznurek rolniczy w celu zabezpieczenia uszkodzonych dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Najwięcej zniszczeń odnotowano w miejscowości Wewiórz, Wolska Kolonia,  Wojszyce, Bedlno, Janów, Stanisławice. Z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych zostały częściowo  pozrywane dachy, powyrywane okna, poprzewracane słupy energetyczne (w niektórych miejscach na budynki mieszkalne), pozrywane linie energetyczne, powyrywane drzewa z korzeniami.

Biorący udział w akcji strażacy i mieszkańcy  pilnie usunęli zalegające na jezdniach dróg zarówno gminnych jak i powiatowych wiatrołomy, aby jak najszybciej zapewnić przejezdność dróg.  Część wiatrołomów jednak nadal zalega w przydrożnych rowach
i na przyległych polach.

W związku z powyższym Urząd Gminy w Bedlnie wyraża zgodę na całkowite usunięcie wiatrołomów  powstałych po silnych porywistych  wiatrach występujących na przełomie 19.07.2015r. - 20.07.2015r. i uprzątanie  w/w drzew z pasów  dróg gminnych i powiatowych (zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Kutnie Wydział Drogownictwa znak DR.7134.7.71.2015 z dn. 20.07.2015r.) oraz zagospodarowanie przydrożnych wiatrołomów niezwłocznie przez właścicieli przyległych nieruchomości. Powstałe po wywrotach zadolenia  należy zasypać w trakcie wykonywania prac porządkowych.

 

Data Opublikowania: 21/07/2015

Czytaj więcej

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SUSZY


Bedlno, 15.07.2015r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SUSZY

Z uwagi na występującą suszę na terenie gminy Bedlno wszczyna się procedurę prowadzącą do uzyskania kredytów klęskowych i pomocy de minimis.


Zgodnie z raportami sporządzanymi przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zagrożenie suszą na terenie gminy Bedlno dotyczy:

  1. na glebach bardzo lekkich (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty – grunty klasy V i VI) następujących upraw: zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

  2. na glebach lekkich (piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocy pylasty – grunty klasy IIIb, IVa, IVb) następujących upraw: zboża jare, rzepak i rzepik.

W związku z powyższym informuję rolników poszkodowanych w wyniku suszy o możliwości składania do Urzędu Gminy w Bedlnie wniosków o oszacowanie strat poniesionych w uprawach w terminie do dn. 27 lipca 2015r.

Wzór wniosku wraz z niezbędnymi oświadczeniami dostępne są na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, stronie internetowej Urzędu Gminy w Bedlnie oraz w Urzędzie Gminy w pok. nr 28.

Informuję, że zgodnie z obowiązującą procedurą dotyczącą szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, nadal obowiązuje wyliczenie poziomu szkód w odniesieniu do produkcji całego gospodarstwa, bez względu na terenie ilu gmin prowadzona jest produkcja rolna. Niezależnie od tego, na terenie ilu gmin znajdują się grunty, rolnik składa tylko jedno oświadczenie o strukturze upraw w 2015 roku dla całego gospodarstwa w gminie właściwej do położenia siedziby gospodarstwa.

W oświadczeniu nr 1 do wniosku rolnik uwzględnia powierzchnię wszystkich upraw swojego gospodarstwa z terenu wszystkich gmin, zgodną z wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych na rok 2015 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez ARiMR kserokopia wniosku o płatności obszarowe wraz z oświadczeniem o powierzchni obszarów proekologicznych stanowi załącznik do wniosku o oszacowanie strat przez komisję gminną). Na podstawie struktury upraw w 2015 roku i ilości zwierząt, komisja wylicza średnią roczną produkcję z 3 lat dla całości gospodarstwa (roślinną i zwierzęcą).

Komisja gminna dokonuje oszacowania strat w uprawach w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy. W związku z powyższym jest tak krótki termin tj. do dn. 27 lipca 2015r. na składanie wniosków o oszacowanie strat.

Informuję, że w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarte są przepisy umożliwiające uruchomienie pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej co najmniej na powierzchni 70% upraw rolnych.Proszę o pilne przekazywanie komunikatu wszystkim rolnikom.


Wójt Gminy Bedlno

mgr inż. Krzysztof Kołach

Data Opublikowania: 16/07/2015

Czytaj więcej

UWAGA NA POPARZENIA BARSZCZEM SOSNOWSKIEGO

W związku z przypadkami poparzenia mieszkańców woj. łódzkiego barszczem Sosnowskiego, Łódzki Urząd Wojewódzki ostrzega o szkodliwości tej groźnej rośliny. 

Barszcz Sosnowskiego jest rośliną dwuletnią. W naturalnych siedliskach osiąga wysokość do 1,5 m. W Polsce warunki rozwoju barszczu Sosnowskiego są wyjątkowo korzystne, dlatego niektóre osobniki dorastają nawet do 3,5 m wysokości. Obecnie jego występowanie notowane jest na terenie całego kraju. Najczęściej występuje na terenach wilgotnych, w pobliżu cieków wodnych, kanałów i rowów.

Włoski na liściach i łodygach wydzielają substancję parzącą a roztarte liście i łodyga mają charakterystyczny zapach kumaryny. Parzące działanie tej substancji nasila się podczas słonecznej pogody i wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza.

Kontakt z tą rośliną powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, niegojące się rany i długo niezanikające blizny oraz zapalenie spojówek. Działanie to jest szczególnie niebezpieczne dla alergików. Oprócz zmian skórnych mogą również wystąpić obrażenia dróg oddechowych, nudności, bóle głowy, wymioty a nawet urazy oczu.

W przypadku poparzenia barszczem należy jak najszybciej umyć skórę mydłem i opłukać wodą, po czym trzeba unikać słońca przez minimum dwie doby. Rany i owrzodzenia po kontakcie z barszczem długo się goją.

   

Data Opublikowania: 02/07/2015

Czytaj więcej

Ignacego, Lodomiry, Romana