Aktualności

Konkurs - Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016

Rusza czternasty konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

  Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i      inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w  gospodarstwach rolnych.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w  środowisku pracy rolnika oraz popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych dla właścicieli i członków ich rodzin.

W konkursie mogą brać udział rolnicy prowadzący indywidualną działalność rolniczą, ubezpieczeni w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

 

Komisje konkursowe ocenią m. in. takie elementy gospodarstwa jak:

·  ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,

·  stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i  używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,

·  wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,

·  stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,

·  warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,

·  stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,

·  rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,

·  estetyka gospodarstw.

 

Regulamin oraz formularz zgłoszenia do Konkursu są dostępne na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl oraz w jednostkach organizacyjnych Kasy.

  Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 marca 2016 roku. 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.

Data Opublikowania: 05/02/2016

Czytaj więcej

Dofinansowanie na realizację zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

 

Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że w 2016 roku można skorzystać z dofinansowania na realizację zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Bedlno.

Do korzystania z dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest uprawnione są podmioty (osoby fizyczne wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi), posiadające nieruchomości na terenie gminy Bedlno, będące: właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, użytkownikami lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości bądź posiadaczami samoistnymi nieruchomości.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się podmioty, których zgłaszany azbest został ujęty w „Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno”.

Zgodnie z uchwalonym „Regulaminem...” dofinansowanie dla mieszkańców wyniesie 100% kosztów demontażu, przygotowania do transportu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, przy udziale pozyskanych przez Gminę środków zewnętrznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Odbierany będzie również azbest składowany luzem na posesjach, jednak Gmina nie pokrywa wówczas kosztów demontażu.

Procedura realizacji zadania:

  1. Planujący usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości występuje z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy Bedlno. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie od dnia 1 lutego 2016 roku do dnia 4 marca 2016 roku. Formularze wniosków dostępne będą w Urzędzie Gminy w Bedlnie (pok. nr 28) i na stronie internetowej pod adresem www.ugbedlno.bip.org.pl. W przypadku nieruchomości, do których prawa przysługują więcej niż jednej osobie, konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa udzielonego wnioskodawcy przez te osoby.

  2. Właściwy pracownik Urzędu Gminy w Bedlnie zweryfikuje wniosek.

  3. Wnioskodawca (właściciel, użytkownik, posiadacz nieruchomości) zostanie poinformowany o przyjęciu pozytywnie zweryfikowanego wniosku do realizacji.

  4. Po zakwalifikowaniu wniosku Wójt Gminy Bedlno zleci Wykonawcy wykonanie usługi demontażu, usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest (Wykonawca wybrany zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, posiadający wymagane przepisami prawa zezwolenia).

  5. Termin odbioru wyrobów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel Wykonawcy z właścicielem nieruchomości, z zachowaniem granicznych terminów określonych przez Gminę Bedlno.

  6. Odbiór wyrobów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na legalne składowisko odpadów niebezpiecznych, potwierdzone zostanie kartą przekazania odpadu, sporządzoną w trzech egzemplarzach: jeden dla właściciela odpadu, drugi dla odbierającego odpad, trzeci dla Gminy Bedlno.

  7. Po zakończeniu prac na danej nieruchomości, zostanie sporządzony protokół odbioru wykonania zadania i podpisany przez Wykonawcę i Wnioskodawcę (właściciela nieruchomości).

  8. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

  9. W budżecie Gminy Bedlno na rok 2016 zapisano środki finansowe na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu w wysokości 7 000, 00 zł (siedem tysięcy złotych). W związku z powyższym o dofinansowaniu zadania będzie decydowała kolejność składania wniosków.

  10. Wnioski nie rozpatrzone w danym roku z powodu wyczerpania limitu środków budżetu Gminy, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym ogłoszeniu naboru.

Dofinansowaniem nie będą objęte prace związane z montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji, a także koszty związane z zakupem tych materiałów i wykonaniem dokumentacji technicznej. Powyższe koszty pokrywa w całości wnioskodawca (właściciel, użytkownik, posiadacz nieruchomości).

Finansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu, usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz samoistny nieruchomości we własnym zakresie zlecił podmiotowi ich demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bedlnie pok. 28, tel. 24 2821761.

Data Opublikowania: 27/01/2016

Czytaj więcej

Bezpłatne badania EKG dla osób 40-70 lat

SZANOWNI MIESZKAŃCY POWIATU KUTNOWSKIEGO!

W ramach wykonywania zadania „Posłuchaj swego serca” realizowanego projektu PL 13 „Żyjesz dla siebie i innych- zadbaj o zdrowie” zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców z terenu powiatu kutnowskiego,
w wieku 40-70 lat na bezpłatne badania EKG .

 

Badania odbędą się w dniu 2 lutego 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie w godz. 12:00-20:00

 

UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

ZAPISY DO DNIA 28 STYCZNIA 2016R.

 

W celu rejestracji prosimy o kontakt
z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bedlnie, Urząd Gminy, parter, pokój nr 3 i nr 4

lub tel. 24 282 17 64, 24 828 17 65
lub z Biurem Projektu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie,  
ul. Kościuszki 16, pok.nr 18, lub tel. 0-24  355-47-36

Data Opublikowania: 25/01/2016

Czytaj więcej

Konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2016 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnaych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu  2 mln zł na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego. Z funduszy można skorzystać, biorąc udział w konkursie na udzielenie dotacji na wykonanie w 2016 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Celem przyznania dotacji jest poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego
w województwie łódzkim i promowanie jego walorów wśród mieszkańców oraz udostępnianie zabytków na cele publiczne.

W 2016 roku dla Województwa priorytetem są prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych, których realizacja będzie niezbędna do usunięcia tych zagrożeń.

Zainteresowane osoby mogą składać aplikacje do 1 lutego 2016 roku.

O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wynikający
z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – do 100%. Maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się wnioskodawca, nie może być większa niż 80 000 złotych.

Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.lodzkie.pl (zakładka: Kultura/Ochrona zabytków/Dotacje). Informacje udzielane są również pod numerem telefonu: 42/ 291 98 27.

Data Opublikowania: 21/01/2016

Czytaj więcej

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Informujemy, że od 1 stycznia 2016 roku zmieniają się zasady składania oświadczeń
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady dokonywania opłat za korzystanie
w danym roku z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, ze zm.), przedsiębiorca ma ustawowy obowiązek:

-      złożenia do 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim – art. 111  ust. 4,

-      w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, zapłaty na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwolenia w danym roku w trzech równych ratach w terminach do
31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku - art. 111  ust. 7.

Podane wyżej terminy są terminami prawa materialnego, co oznacza, że nie podlegają przywróceniu, bez względu na przyczynę uchybienia terminu.

Od 1 stycznia 2016 roku podane wyżej zasady ulegają zmianie, dając przedsiębiorcy możliwość dopełnienia wymienionych wyżej obowiązków w późniejszym terminie,
a mianowicie:

A.  przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia
o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych
30 dni
liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku), pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.

Np. przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie sprzedaje trzy rodzaje napojów alkoholowych o zawartości:

-            do 4,5 % alkoholu (oraz piwo),

-            od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

-            powyżej 18% alkoholu

który nie złoży do 31 stycznia 2016 roku oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, będzie mógł złożyć takie oświadczenia najpóźniej do 1 marca 2016 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci
30% podstawowej opłaty
określonej w art. 111  ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:

-          30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu (oraz piwo) – tzn. 157,50 zł

-        30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do
18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – tzn. 157,50 zł

-          30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu, tzn. 630,0 zł.

  Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu, w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia.

B.  przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja
i 30 września danego roku
, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych
30 dni
liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.

Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku nie przekroczył ustawowych progów określonych w art. 111 ust. 5, będzie wpłacał 30% podstawowej opłaty rocznej dla danego rodzaju zezwolenia.

Jeśli jednak przedsiębiorca przekroczył ustawowe progi, będzie wpłacał 30% opłaty podwyższonej określonej w art. 111 ust. 5.

  Np. przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie trzy rodzaje napojów alkoholowych
o zawartości:

-            do 4,5 % alkoholu (oraz piwo),

-            od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

-            powyżej 18% alkoholu

który nie zapłaci do 31 stycznia 2016 roku pierwszej raty za korzystanie z tych zezwoleń, i który nie przekroczył ustawowych progów wartości sprzedaży, będzie mógł dokonać wymaganej opłaty najpóźniej do 1 marca 2016 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 111  ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:

-          30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu (oraz piwo) – tzn. 157,50 zł

-        30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do
18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – tzn. 157,50 zł

-          30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu, tzn. 630,0 zł.

  W przypadku przekroczenia ustawowych progów wartości sprzedaży alkoholu, roczna opłata dla poszczególnych rodzajów zezwoleń obliczana w sposób określony w art. 111 ust. 5, tzn. przy przekroczeniu wartości:

1)  37  500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz
piwa – roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

2)  37  500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) – roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

3)  77  000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi się w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Jeśli przedsiębiorca, który przekroczył w 2015 roku ustawowe progi określone
w art. 111 ust. 5, nie zapłaci do 31 stycznia 2016 roku pierwszej raty za korzystanie
z poszczególnych rodzajów zezwoleń, będzie mógł zapłacić pierwszą ratę najpóźniej do 1 marca 2016 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci dodatkowo
30% podwyższonej opłaty rocznej wyliczonej dla danego rodzaju zezwolenia.

Te same zasady będą obowiązywać w przypadku braku opłaty kolejnych rat.

Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.

Data Opublikowania: 13/01/2016

Czytaj więcej

Ryszarda, Teodora, Wilhelminy