Aktualności

Informacja o funduszach europejskich

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bedlno,

 

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych mieszkańców Gminy na spotkanie   ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich organizowane w ramach tzw. Mobilnego Punktu Informacyjnego. Spotkanie zaplanowane jest na dzień 22 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Bedlnie (sala konferencyjna, parter) w godz. 10:00 – 13:00.   Dodatkowe informacje na temat spotkania zamieszczone są w załączeniu do niniejszego pisma. Spotkanie to ma odbywać się na zasadzie indywidualnych konsultacji. Formularz zgłoszenia na konsultacje zamieszczony jest w załączniku do pisma, jest także możliwy do pobrania w Sekretariacie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 14, I piętro) oraz na stronie internetowej gminy pod adresem www.bedlno.pl .

Więcej informacji uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy w Bedlnie   (sekretariat, pokój nr 14, I piętro), na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie oraz na stronie internetowej gminy, pod adresem www.bedlno.pl .

 

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych mieszkańców do skorzystania z konsultacji i pozyskania interesujących Państwa informacji dotyczących realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

 

WÓJT GMINY BEDLNO

mgr inż. Krzysztof Kołach

 

 

Data Opublikowania: 15/04/2015

Czytaj więcej

OR KRUS w Łodzi informuje:

1.      Umowy zlecenia, umowy agencyjne

Ważne dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o  świadczenie usług, do  których  stosuje się przepisy dotyczące zlecenia - obowiązujące od  1  stycznia 2015 r. znowelizowane przepisy w   zakresie ubezpieczenia społecznego rolników przewidują dla rolników i  domowników możliwość:

·                objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników w KRUS za okresy przypadające przed dniem 1  stycznia 2015 r., w których rolnik/domownik został wyłączony z  tego ubezpieczenia w związku z podleganiem ubezpieczeniu społecznemu w  ZUS z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

·                dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS, w  okresie objęcia ubezpieczeniem społecznym w  ZUS z  tytułu wykonywania wyżej wymienionych umów lub powołania do  rady nadzorczej.

Warunkiem objęcia u.s.r. z okresem wstecznym lub też dalszego podlegania u.s.r. jest:

·              podleganie temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy

·                nie przekroczenie w rozliczeniu miesięcznym kwoty przychodu osiąganego z w/w tytułów, odpowiadającego połowie minimalnego wynagrodzenia za prace,

·                złożenie wniosku o objęcie u.s.r. w okresie wykonywania umowy zlecenia i innych w/w umów w jednostce KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015r. 

2.      Ubezpieczenie w ograniczonym zakresie

Rolnikom przypominamy, że:

·                każda osoba prowadząca działalność rolniczą (rolnik, małżonek rolnika, domownik), który podlega ubezpieczeniu w ZUS lub posiada ustalone prawo do renty lub emerytury może być objęta w KRUS dobrowolnym ubezpieczeniem wypadkowym, co pozwoli na ewentualne nabycie uprawnień do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej; w związku z dużą liczbą zagrożeń występujących w pracy rolnika oraz dużą liczbą wypadków, którym ulegają rolnicy, zachęcamy do składania wniosków o objęcie takim ubezpieczeniem. Składka kwartalna na ubezpieczenie wypadkowe to w chwili obecnej 42 zł od jednej osoby;

·                każdy rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o  powierzchni powyżej 1 hektara przeliczeniowego lub dziale specjalnym produkcji rolnej ma obowiązek ustawowy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu; rolnicy do ubezpieczenia społecznego rolników powinni zgłaszać się niezwłocznie po spełnieniu powyższych warunków – pozwoli to na uniknięcie obowiązku płacenia odsetek od należności składkowych za okresy wstecznego ubezpieczenia oraz osiągnięcie stażu ubezpieczeniowego niezbędnego do nabycia uprawnień do świadczeń m.in. emerytalno-rentowych z KRUS.

 

3.      Bezpłatna rehabilitacja w Centrach KRUS

 

KRUS zachęca rolników i domowników do korzystania z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej w jednym z 7 Centrów Rehabilitacji KRUS. Podstawą skierowania na  rehabilitację stanowić może wniosek wystawiony przez lekarza leczącego wraz z  kompletem badań (druk wniosku dostępny jest u lekarzy leczących, w  Placówkach Terenowych KRUS i  na stronie www.krus.gov.pl). Koszty związane z 21-dniowym pobytem i    przejazdem do  Centrum Rehabilitacji Rolników ponosi KRUS

Data Opublikowania: 13/04/2015

Czytaj więcej

NOWE STAWKI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE OD 1 MAJA 2015r.

STAWKI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:

  •   Za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny6,00 zł za jednego mieszkańca, za jeden miesiąc;
  •   Za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny 9,00 zł za jednego mieszkańca, za jeden miesiąc.

Najbliższe terminy wpłaty:

  •   Za marzec i kwiecień – w terminie do 15 maja 2015r. – „stare stawki” (5,00 zł za jednego mieszkańca, za jeden miesiąc, za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 8,00 zł za jednego mieszkańca, za jeden miesiąc, za odpady zbierane i odbierane  w sposób nieselektywny);
  •   Za maj, czerwiec, lipiec, sierpień – w terminie do 15 września 2015r. – „nowe stawki” (6,00 zł za jednego mieszkańca, za jeden miesiąc, za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny  oraz 9,00 zł za jednego mieszkańca, za jeden miesiąc, za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny).

 

Data Opublikowania: 03/04/2015

Czytaj więcej

USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Od 1 kwietnia 2015r. do 30 kwietnia w Urzędzie Gminy w Bedlnie można składać wnioski do Wójta Gminy Bedlno, które będą dawały możliwość skorzystania z dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wszelkie informacje na ten temat oraz formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Bedlnie (pok. nr 28) oraz na stronie internetowej.

.

Data Opublikowania: 02/04/2015

Czytaj więcej

ZADBAJMY O CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK NA SWOJEJ NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy właściciele muszą dbać o czystość i estetyczny wygląd swoich obiektów. W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach wydanych na podstawie art. 4a;
3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 cytowanej ustawy: Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny.
Apelujemy do mieszkańców, aby właściwie wypełnili obowiązek porządkowania swoich posesji i pozbywali się odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niedopuszczalne jest zaśmiecanie poboczy dróg, rowów, lasów, zadrzewień, przystanków, placów i tworzenie dzikich wysypisk śmieci. Informujemy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi:
Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno - sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:
1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;
2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki...

W przypadku stwierdzenia obecności bądź śladów gryzoni należy natychmiast przeprowadzić deratyzację, a dodatkowo w pomieszczeniach dezynfekcję.

Data Opublikowania: 02/04/2015

Czytaj więcej

Augusta, Gizeli, Ludomiry