Aktualności

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2018 roku

Informujemy, że w związku z Umową nr 89/OZ/D/2018 zawartą w dn. 25 lipca 2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Bedlno, zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2018 roku” dofinansowano w formie dotacji ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Łodzi w kwocie  39407,00 zł, nie więcej niż 90% wartości kosztu całego zadania.

Całkowity koszt zadania: 43786,96 zł.

 

W wyniku realizowanego zadania usunięto i unieszkodliwiono 137,977 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbesto-cementowych.

 

Strona internetowa instytucji dotującej zadanie:

 

http://www.zainwestujwekologie.pl

 

Data Opublikowania: 06/11/2018

Czytaj więcej

Forum dla organizacji pozarządowych z zakresu sportu i turystyki

 

Szanowni Państwo,

 

w dniu 8 listopada 2018 roku o godz. 9.00 na terenie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi przy ul. Narutowicza 34 odbędzie się „Forum dla organizacji pozarządowych z zakresu sportu i turystyki”.

                      Motywem spotkania będą wykłady i konsultacje dotyczące zmiany przepisów w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

                      Wykłady poprowadzą specjaliści z zakresu:

·                ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

·                przepisów RODO,

·                ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Udział w Forum wymaga rejestracji na stronie www.elodzkie.pl.

 

 

Z poważaniem

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Sportu i Turystyki

Wydział Turystyki

 

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

tel. 42  291 97 93 / fax 42  291 98 02

agnieszka.popielawska@lodzkie.pl

Data Opublikowania: 06/11/2018

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 05/11/2018

Czytaj więcej

Dofinansowanie zadania pn. Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Bedlno w 2018 r.

Informujemy, że zgodnie z Umową nr 300/OA/D/2018 zawartą w dn. 04 października 2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Bedlno, dofinansowano w formie dotacji ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Łodzi zadanie pn.  „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Bedlno w 2018 r.” w kwocie do 87.000,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 181.000,00 zł.

  Znalezione obrazy dla zapytania WFOŚiGW w Łodzi

W wyniku realizowanego zadania planowana jest wymiana dziesięciu nieefektywnych źródeł ciepła, które są wysokoemisyjne i nieekologiczne. Wymiana źródeł ciepła przyczyni się do poprawy jakości powietrza co będzie miało wpływ na obniżenie poziomów stężeń zanieczyszczeń.

 

Strona  internetowa  instytucji dotującej zadanie:

 

http://www.zainwestujwekologie.pl

 

 

Data Opublikowania: 24/10/2018

Czytaj więcej

Anatola, Edyty, Rafała