Aktualności

Konferencja „Czas na ekologię!”

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień serdecznie zaprasza wraz z partnerami: Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego, Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Stowarzyszeniem Ekosystem – Dziedzictwo Natury do udziału w konferencji Czas na ekologię!, która odbędzie się 4 grudnia br. w Łodzi (Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa, sala konferencyjna). Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej” – SME ORGANICS, realizowanego przez Województwo Łódzkie w partnerstwie z 7 regionami UE w zakresie Programu Interreg Europe. Celem konferencji jest zaprezentowanie rodzajów wsparcia dla sektora żywności ekologicznej w regionie łódzkim, omówienie jej znaczenia dla zdrowia człowieka, a także istotnych kwestii związanych z produkcją i promocją produktów ekologicznych. Informacje o konferencji dostępne są także na naszej stronie: http://bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty/konferencja-czas-na-ekologie

Data Opublikowania: 21/11/2017

Czytaj więcej

99 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

Program:

  - słowo wstępne księdza Prałata Bolesława Kuśmirka 
  - przemówienie Wójta Gminy - Pana Krzysztofa Kołacha
  - montaż słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów 
        ze Szkoły Podstawowej  w Pniewie
  - Msza Św. w Intencji Ojczyzny

Data Opublikowania: 08/11/2017

Czytaj więcej

Nasze szkoły w Rządowym programie „Aktywna tablica”

19 lipca 2017 roku Rada Ministrów podjęła Uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017- 2019 „Aktywna tablica”. Celem programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Maksymalna kwota wsparcia finansowego, o który mogły wnioskować szkoły podstawowe wynosiła 14 tys. złotych. Wkład własny  pochodzący z budżetu gminy, który był warunkiem pozyskania tak wysokiej dotacji wynosił 3500,00 zł. Trzy spośród naszych szkół podstawowych złożyły do 31 sierpnia wnioski do organu prowadzącego były to:  Szkoła Podstawowa w Bedlnie, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie, Szkoła Podstawowa im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie. Każda ze szkół wnioskowała o kwotę 14 tys. złotych. Wniosek zbiorczy   przygotowany przez organ prowadzący został złożony do Kuratorium Oświaty w Łodzi. W dniu 26 września uzyskał on akceptację komisji weryfikacyjnej. Wszystkie trzy szkoły pozyskały środki w łącznej kwocie 42 tysiące złotych plus wkład własny gminy 10500 złotych. Każda za szkół planuje zakup 2 tablic interaktywnych, 2 projektorów multimedialnych i 2 zestawów nagłaśniających. Szkoły już zbierają oferty i planują zakupy. Dziękujemy dyrektorom i nauczycielom za  poświęcenie wolnego, wakacyjnego czasu na opracowanie wniosków. Gratulujemy i wierzymy, że zakupiony sprzęt przyczyni się do podniesienia efektów dydaktycznych szkół.

 

Data Opublikowania: 08/11/2017

Czytaj więcej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie zaprasza mikroprzedsiębiorców na szkolenie w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK VAT.

WTORKI Z JPK

 

Szanowni Państwo,

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie zaprasza mikroprzedsiębiorców na szkolenie w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT.

Szkolenia odbędą się w siedzibie Urzędu – Kutno, ul. Troczewskiego 12, w każdy wtorek listopada 2017 r. (7.11, 14.11, 21.11 i 28.11) o godz. 11:00.

 

W trakcie szkolenia m.in. pokażemy, jak utworzyć i wysłać prawidłowy JPK_VAT, korzystając z  narzędzi przygotowanych przez Ministerstwo Finansów.

 

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie uczestnictwa w wybranym szkoleniu przed wyznaczonym terminem:

-              pocztą elektroniczną:          us1005@ld.mofnet.gov.pl

-              telefonicznie:                                          24  355 62 10 lub 24  355 61 04, 24  355 62 05, 24  355 62 11

-              osobiście na stanowiskach Sali Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym w Kutnie.

W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie

Franciszek Boguszewski

 

Data Opublikowania: 06/11/2017

Czytaj więcej

Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy Bedlno 30 października 2017 roku ( tj. poniedziałek ) godz. 10:00

 

Sesja    odbędzie    się    w    sali    konferencyjnej    Urzędu    Gminy    w    Bedlnie  z następującym  proponowanym  porządkiem obrad:

1.      Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przedstawienie stanu zaawansowania prowadzonych inwestycji.

4.     Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bedlno za  I półrocze 2017 roku.

5.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a) dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków  budżetowych      w 2017 roku oraz zmiany uchwały Nr XIII/116/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2017 rok,

b)  zmiany Uchwały Nr XIII/117/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2017-2020,

c) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego,

d) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gminnych,

e) poboru od osób fizycznych podatku rolnego,  podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso.

f) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Bedlno, 

g)  przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

h) uchylenia  Uchwały Nr XV/139/2017 Rady Gminy Bedlno w sprawie zmiany Uchwały  Nr XVIII/159/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie:

1) określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin,

2) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli pedagogów, logopedów i psychologów szkolnych, 

3) szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

i) zmiany Uchwały Nr XVIII/159/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie:

1) określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin,

2) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli pedagogów, logopedów i psychologów szkolnych,

3) szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych,   

j) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Żeronicach w ośmioletnią szkołę podstawową,

k) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych w ośmioletnią szkołę podstawową,

l) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie w ośmioletnią szkołę podstawową, 

ł) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie   w ośmioletnią szkołę podstawową.

6. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Bedlno.

7. Interpelacje i zapytania radnych.       

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad.


 

                                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                        Marian Dysierowicz

Data Opublikowania: 26/10/2017

Czytaj więcej

Emmy, Flory, Romana